Pravidlá ochrany osobných údajov

Občianske združenie Zmudri („nám", „my", alebo „náš") prevádzkuje online vzdelávaciu platformu Prevádzkovateľa s názvom zmudri.sk (ďalej len „Platforma“) prevádzkovanú Prevádzkovateľom na internetovej stránke www.zmudri.sk (ďalej len „Webová stránka“), prostredníctvom ktorej majú fyzické osoby možnosť zúčastniť sa online vzdelávacích kurzov týkajúcich sa praktických tém z každodenného života ako aj občianskych a spoločenských tém.

Táto stránka vás informuje o všeobecných pravidlách spracúvania osobných údajov pri používaní Platformy. Vezmite prosím na vedomie, že konkrétne podmienky spracovania vašich osobných údajov závisia od účelu spracúvania osobných údajov.

Spracúvanie je operácia alebo súbor operácií s osobnými údajmi alebo súbormi osobných údajov, napríklad získavanie, zaznamenávanie, usporadúvanie, štruktúrovanie, uchovávanie, prepracúvanie alebo zmena, vyhľadávanie, prehliadanie, využívanie, poskytovanie prenosom, šírením alebo poskytovanie iným spôsobom, preskupovanie alebo kombinovanie, obmedzenie, vymazanie alebo likvidácia, bez ohľadu na to, či sa vykonávajú automatizovanými alebo neautomatizovanými prostriedkami.

Právny základ spracúvania osobných údajov

Pri prevádzkovaní Platformy spracúvame osobné údaje na základe rôznych právnych základov (súhlas, plnenie zmluvy, oprávnený záujem a pod.) v závislosti od účelu spracúvania osobných údajov (uzatvorenie zmluvy ohľadom používania Platformy, zasielanie newsletterov, marketingové účely a pod.). S ohľadom na účel spracúvania osobných údajov vás budeme informovať o právnom základe a účele spracúvania osobných údajov, príjemcoch alebo kategórii príjemcov, dobe uchovávania osobných údajov a iných relevantných informáciách. Taktiež vám poskytneme poučenie o vašich právach v súvislosti so spracúvaním osobných údajov z našej strany podľa platnej legislatívy.

Príjemcovia

Môžeme poveriť tretie partnerské spoločnosti alebo fyzické osoby (“Príjemcovia”) za účelom zlepšovania Platformy, prevádzkovania a poskytovania služieb v našom mene, poskytovania služieb spojených s Platformou alebo za účelom asistencie pri analýze používania Platformy. S ohľadom na účel spracúvania osobných údajov vás budeme informovať o Príjemcoch alebo kategórii Príjemcov.

Odkazy na iné stránky

Služba môže obsahovať odkazy na iné webové stránky, ktoré nie sú v prevádzkované z našej strany. Ak kliknete na odkaz na webovú stránku tretej strany, budete presmerovaný na túto webovú stránku. Dôrazne odporúčame, aby ste si prečítali pravidlá ochrany osobných údajov pre každú webovú stránku, ktorú navštívite.

Ochrana súkromia detí

Služba je určená aj osobám pod 16 rokov ("Deti").

Pokiaľ ste osobou mladšou ako 16 rokov, máte povinnosť požiadať svojho zákonného zástupcu (rodiča) o súhlas so spracovaním vašich osobných údajov .

Zmena Pravidiel ochrany osobných údajov

Z času na čas môžeme aktualizovať naše Pravidlá ochrany osobných údajov. O všetkých vykonaných zmenách vás budeme informovať uverejnením nových Pravidiel ochrany osobných údajov na tejto stránke.

Odporúčame, aby ste pravidelne preverovali tieto Pravidlá ochrany osobných údajov. Zmeny v týchto Pravidlách ochrany osobných údajov sú účinné zverejním na tejto stránke.

Kontaktujte nás

V prípade akýchkoľvek otázok ohľadom Pravidiel ochrany osobných údajov nás môžete kontaktovať na e-mailovej adrese [email protected]