Informácie poskytované dotknutým osobám

pri spracúvaní osobných údajov a poučenie o právach

Občianske združenie Zmudri, so sídlom: Mičurinova 3426/11, 080 01 Prešov, Slovenská republika, IČO: 52033589, registrované Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky dňa 05.11.2018 (ďalej len „Prevádzkovateľ“) v súvislosti so spracúvaním osobných údajov fyzických osôb, ktoré využívajú online vzdelávaciu platformu Prevádzkovateľa s názvom zmudri.sk (ďalej len „Platforma“)prevádzkovanú Prevádzkovateľom na internetovej stránke www.zmudri.sk (ďalej len „Webová stránka“), prostredníctvom ktorej majú tieto osoby možnosť zúčastniť sa online vzdelávacích kurzov týkajúcich sa praktických tém z každodenného života ako aj občianskych a spoločenských tém(ďalej len „Dotknuté osoby“ alebo jednotlivo ako „Dotknutá osoba“)týmto v súlade s § 19 zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení (ďalej len „Zákon o ochrane OU“) poskytuje Dotknutým osobám nasledovné informácie:

 1. Prevádzkovateľom podľa Zákona o ochrane OU je občianske združenie Zmudri, so sídlom: Mičurinova 3426/11, 080 01 Prešov, Slovenská republika, IČO: 52033589, registrované Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky dňa 05.11.2018. Dotknutá osoba môže Prevádzkovateľa kontaktovať na adrese sídla alebo na emailovej adrese [email protected];
 2. Prevádzkovateľ spracúva osobné údaje Dotknutej osoby za účelom riadneho fungovania a zlepšovania Platformy a umožnenia využívania Platformy Dotknutou osobou. Prevádzkovateľ bude osobné údaje Dotknutej osoby najmä získavať, zaznamenávať, uchovávať, meniť, vyhľadávať, prehliadať a vymazávať. Prevádzkovateľ spracúva osobné údaje Dotknutej osoby aj za účelom zasielania newsletterov a propagačných e-mailov (najmä ohľadom nových kurzov, kampaní, prieskumov a akcií), t.j. priamy marketing ohľadom vlastných podobných služieb Prevádzkovateľa v zmysle § 62 ods. 3 zákona č. 351/2011 Z.z. o elektronických komunikáciách v platnom znení. Dotknutá osoba je oprávnená kedykoľvek bezplatne odmietnuť zasielanie newsletterov a propagačných e-mailov;
 3. Právnym základom spracúvania osobných údajov Dotknutej osoby je nevyhnutnosť spracúvania osobných údajov za účelom plnenia zmluvy uzatvorenej s Dotknutou osobou ohľadom využívania Platformy. V prípade zasielania newsletterov a propagačných e-mailov je právnym základom spracúvania osobných údajov Dotknutej osoby oprávnený záujem Prevádzkovateľa v zmysle § 13 ods. 1 písm. f) Zákona o ochrane OU, ktorým je ďalšia ponuka vlastných podobných služieb Prevádzkovateľa Dotknutej osobe;
 4. Osobné údaje Dotknutej osoby okrem prípadov uvedených v tomto dokumente a vo všeobecne záväzných právnych predpisoch nebudú poskytnuté príjemcom. Osobné údaje Dotknutej osoby môžu byť sprístupnené audítorom, daňovým, právnym alebo iným poradcom a subjektom, ktorým zo zákona vzniká právo na sprístupnenie týchto údajov. V nevyhnutne potrebnom rozsahu môžu byť osobné údaje Dotknutej osoby v záujme naplnenia účelu spracúvania osobných údajov sprístupnené aj iným osobám ako napr. externým subdodávateľom, IT vývojárom a administrátorom, obchodným zástupcom, poštovým doručovateľom a pod. Osobné údaje nebudú prenášané do tretej krajiny (štát, ktorý nie je členským štátom Európskej únie alebo zmluvnou stranou Dohody o Európskom hospodárskom priestore) alebo medzinárodnej organizácie;
 5. Prevádzkovateľ bude osobné údaje Dotknutej osoby uchovávať po dobu do uplynutia 3 (troch) rokov odo dňa zrušenia účtu Dotknutej osoby na Webovej stránke a v prípade zasielania newsletterov a propagačných e-mailov po dobu do uplynutia 1 (jedného) roka odo dňa odmietnutia zasielania newsletterov a propagačných e-mailov;
 6. Dotknutá osoba má právo získať od Prevádzkovateľa potvrdenie o tom, či sa spracúvajú osobné údaje, ktoré sa jej týkajú a má právo získať prístup k údajom a informáciám podľa § 21 Zákona o ochrane OU;
 7. Dotknutá osoba má právo na opravu nesprávnych osobných údajov, ktoré sa jej týkajú a so zreteľom na účel spracúvania má Dotknutá osoba právo na doplnenie neúplných osobných údajov;
 8. Dotknutá osoba má za podmienok stanovených v § 23 Zákona o ochrane OU právo na vymazanie osobných údajov, ktoré sa jej týkajú;
 9. Dotknutá osoba má za podmienok stanovených v § 24 Zákona o ochrane OU právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov;
 10. Dotknutá osoba má za podmienok stanovených v § 26 Zákona o ochrane OU právo získať osobné údaje, ktoré sa jej týkajú a ktoré poskytla Prevádzkovateľovi, v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte a má právo preniesť tieto osobné údaje ku ďalšiemu prevádzkovateľovi, ak je to technicky možné;
 11. Dotknutá osoba má za podmienok stanovených Zákonom o ochrane OU právo podať návrh na začatie konania o ochrane osobných údajov pred Úradom na ochranu osobných údajov;
 12. Poskytnutie osobných údajov Dotknutej osoby je nevyhnutnou požiadavkou využívania Platformy Dotknutou osobou.

Prevádzkovateľ v zmysle § 27 ods. 3 Zákona o ochrane OU Dotknutú osobu výslovne upozorňuje na právo namietať spracúvanie osobných údajov, ktoré sa jej týkajú, (i) z dôvodu týkajúceho sa jej konkrétnej situácie vykonávané podľa § 13 ods. 1 písm. e) (spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné na splnenie úlohy realizovanej vo verejnom záujme alebo pri výkone verejnej moci zverenej prevádzkovateľovi), alebo písm. f) (spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné na účel oprávnených záujmov prevádzkovateľa alebo tretej strany ) Zákona o ochrane OU vrátane profilovania založeného na týchto ustanoveniach a (ii) na účel priameho marketingu vrátane profilovania v rozsahu, v akom súvisí s priamym marketingom.

Spôsob a forma spätnej reakcie na žiadosti Dotknutej osoby

Prevádzkovateľ poskytne Dotknutej osobe informácie podľa § 19 a 20 Zákona o ochrane OU a oznámenia podľa § 21 až 28 a 41 Zákona o ochrane OU, ktoré sa týkajú spracúvania jej osobných údajov v listinnej podobe alebo elektronickej podobe, spravidla v rovnakej podobe, v akej bola podaná žiadosť. Ak o to požiada Dotknutá osoba, informácie môže Prevádzkovateľ poskytnúť aj ústne, ak Dotknutá osoba preukáže svoju totožnosť iným spôsobom.

Lehota na vybavenie žiadosti Dotknutej osoby

Prevádzkovateľ poskytne Dotknutej osobe informácie o opatreniach, ktoré sa prijali na základe jej žiadosti podľa § 21 až 28 Zákona o ochrane OU do jedného mesiaca od doručenia žiadosti. Uvedenú lehotu môže Prevádzkovateľ v odôvodnených prípadoch s ohľadom na komplexnosť a počet žiadostí predĺžiť o ďalšie dva mesiace, a to aj opakovane. Prevádzkovateľ bude Dotknutú osobu informovať o každom takom predĺžení do jedného mesiaca od doručenia žiadosti spolu s dôvodmi predĺženia lehoty. Ak Dotknutá osoba podala žiadosť v elektronickej podobe, Prevádzkovateľ poskytne informácie v elektronickej podobe, ak dotknutá osoba nepožiadala o poskytnutie informácie iným spôsobom.

Poplatok za vybavenie žiadosti

Informácie podľa § 19 a 20 Zákona o ochrane OU a oznámenia a opatrenia prijaté podľa § 21 až 28 a 41 Zákona o ochrane OU Prevádzkovateľ poskytne Dotknutej osobe bezodplatne. Ak je žiadosť Dotknutej osoby zjavne neopodstatnená alebo neprimeraná najmä pre jej opakujúcu sa povahu, Prevádzkovateľ môže:

 • požadovať primeraný poplatok zohľadňujúci administratívne náklady na poskytnutie informácií alebo primeraný poplatok zohľadňujúci administratívne náklady na oznámenie alebo primeraný poplatok zohľadňujúci administratívne náklady na uskutočnenie požadovaného opatrenia; alebo
 • odmietnuť konať na základe žiadosti.